درود بر شرف دخت ایران که تو دهنی محکمی به دهان کاسه لیسان بیت خامنه ای و دیگر آخوندها زد.

فقط مردم ایران برای شما نامحرم هستند و مردان خارجی و کافر برای شما محرم .
واقعا آن کسی که دوربین داشته و عکس ها و فیلم های تو یه کاسه لیس خامنه ای را گرفته مشت کثافتی مثل تو را باز کرده واقعا دستش درد نکند و درود بر شرفش.
حجاب و دین همانند آلت تناسلی است اگر خوب است آن را در شلوارت نگه دار و سعی نکن آن را بر کسی تحمیل کنی.

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: