ننگ بر شما ننگ بر ما ها که اگه نخونیم جمهوری اسلامی نابود باید گردد حکومت اسلامی نابود باید گردد
هموطن با غیرت در سراسر ایران بپا خیز اهریمن را سرنگون ساز ...
بخوان با ما سرود ملی ای ایران که در راه است آزادی ایران با پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ...
هموطن با غیرت حمایت حمایت حمایت ...
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home
تهران بزرگ (Capital City Tehran)