بخش دوم افشاگری رضا ملک معاون سابق وزارت اطلاعات
قتل عام گسترده مخالفین توسط جمهوری ننگین اسلامی حاکم بر ایران.
تن رضا ملک ها و دیگر آزادگان و مبارزان گمنام را در زندان اسیر کرده اید آیا افکار رضا ملک ها و دیگر آزادگان و مبارزان گمنام را هم می توانید اسیر کنید ...؟؟؟؟
یا اینکه اینان را هم به مانند ستار ها و ندا ها و ... می خواهید از بین ببرید تا به واسطه آن ترس در وجود مبارزان راه آزادی وطن بی افکنید و به حکومت ننگین خودتان ادامه دهید ...؟؟؟؟؟
زهی خیال باطل ...........
چرا که مبارزان راه آزادی وطن تا آخرین نفس و آخرین قطره خون ایستاده و خواهند ماند ...
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می ترسانی
ما گر زسر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
در محفل عاشقان خوشا رقصیدن
دامن زبساط عافیت برچیدن
در دست سر بریدهٔ خود بردن
در یک یک کوچه کوچه‌ها گردیدن
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
مارا ز سر بریده می ترسانی
ما گر زسر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
هرجا که نگاه می کنم خونین است
از خون پرنده ای گلی رنگین است
در ماتم گل پرنده می موید و گل
از داغ دل پرنده داغ آجین است
فانوس هزار شعله اما در باد
می سوزد و سرخوش است و چین واچین است
یعنی که به اشک و مویه خود گم نکنی
از عشـق هر آنچه می رسد شیرین است
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
مارا ز سر بریده می ترسانی
ما گر زسر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
در آتش و خون پرنده پر خواهد زد
بر بام بلند خانه پر خواهد زد
امشب که دوباره ماه بالا آمد
می آید و باد پشت در خواهد زد
یک ساقهٔ سـبـز در دلم خواهد کاشت
مهتاب بر آن شبنم تر خواهد زد
صد جنگل صبح در هوا می شکفد
خورشید به شاخه‌ها شرر خواهد زد
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
مارا ز سر بریده می ترسانی
ما گر زسر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم....
کشورمان ارتش های یک نفره کم ندارد ...

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: