فاحشه خانه الله و دو نام جدید الله 👉👉👉
همه مسلمانان بدنبال اسم اعظم الله در قرآن میگردند و اما همه مردان و زنان میدانند کسانی که به خانه فاسد میروند برای سکس به زنی که آنجاس فاحشه میگویند و شخصی را که آن زن را فراهم کرده ...کش و شخصی که مکان را جور کند جاکش میگویند ☪️ الله اکبر  ☪️در جای جای قرآن برای مومنان در بهشت حوری برای سکس وعده داده شده است نه👯‍♀️ پس از این رو دو نام به نام های الله اضاف میشود که کش دار است و به آنها اشاره ای نشده است که شاید اسم اعظم همین دو اسم باشد 😳😳 در مورد مومنانی که به این سخنان محمدالله ایمان دارند 👂 مگر نمیگویید در قران آمده که زن و مرد برابرند؟ . اگر برای شما حوری بیاورد🤥 برای خواهر و مادر مومن شما چه می اورد؟ هرگونه فحش و ناسزایی هم مستقیما به حساب الله شما کارسازی میشود 🙃🙃🙃

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: