وصیت سهیل عربی و ضجه های مادرش آخر و عاقبت روشنفکرانی که در کشور مصیبت زده مان روشنگری می کنند


تا اسلام کفن نشود ای وطن وطن نشود 

مرگ بر اصل ولایت وقیح
🐓*به دوستي گفتم: چراديگر خروسٍ تان نميخواند؟ !!!* 
گفت:همسايه ها شاكي بودند كه صبح ها مارا از خواب خوش بيدار مي كند ،ما هم سرش را بريديم. 
انجا بود كه فهميدم هر كس مردم رابيدار كند سرش راخواهند بريد .
در دنیایى كه همه از مرغ تعريف ميكنند نامي ازخروس نيست، زيرا همه بفكر سيرشدن هستند ...
نه بفكر بيدار شدن  ...!!!
امت اسلامی املت شده
امت گیج همیشه در صحنه التماس تفکر

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: