یک مسلمون پیدا میشه پاسخی برای این سئوال داشته باشه :☪️
یک کلمه حرف حساب ✍️
اگر محمد به دلیل ازدیاد نسل ازدواج میکرد چرا با دختر شش ساله که قادر،به باردار شدن نبود ازدواج کرد🤔 و اگر محمد به دنبال کار خیر و ثواب بود چرا عایشه شش ساله را به فرزند خواندگي قبول نکرد😬😳
نکنه این هم مثل بیسواد بودن آن حشرت از معجزاتشان است؟🙃🙃🙃
ببین بچه مسلمون و محمد پرست این بُز نیست این یک دختربچه است!


برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: