خردگرایان‪ ‬(ازنظرمسلمانان کافران) با یک سوال دست محمد شیاد را رو کردند.....
‪ یکی از بی منطقی ترین آیات قرآن، آیات 32 و 33 سوره انفال است پاسخ به کافران (خردورزان و شکاکان زمان محمد) سروده شده است. که به شرح زیر است: آیه 32 و 33 سوره انفال: « و گفتند ای خدا! اگر این قرآن براستی حق و از جانب توست، پس بر سر ما سنگی از آسمان به بار یا ما را به عذابی دردناک گرفتار ساز. ولی خدا هم، تا تو در میان آنها هستی، آنان را عذاب نخواهد کرد. اگر پشیمان شوند و توبه کنند بازهم عذاب نکند‪.‬» خوب به معنی آیات بالا توجه بفرمایید. خردورزان و شکاکان زمان محمد وقتی می دیدند و می شنیدند که محمد هی از نابود شدن اقوام در گذشته ی تاریخ سخن می راند و می گوید الله همه ی آنها را نابود کرد از او خواستند که اگر حرف تو راست است به این الله بگو اکنون از آسمان بر سر ما سنگ بفرستد و ما را بمانند آنهایی که در گذشته نابود کرده نابود بکند. اما محمد چون خودش می دانست هر آنچه که می گوید چیزی جز دروغ و یاوه نیست و نه الله ی وجود دارد و نه عذابی اتفاق خواهد افتاد، به ناچار از قول الله می گوید تا تو محمد در میانشان هستی آنان را عذاب نخواهیم کرد‪ استدلال و منطق دقت کنید با چه زیرکی از این درخواست شکاکان شانه خالی می کند. شکاکان پرسیدند اگه راست می گویی از خدای خودت بخواه که از آسمان بر سر ما سنگ بفرستد ولی محمد چون می دانست چنین چیزی محال ممکن است از زبان الله می گوید چون توی محمد بینشان هستی خدا آنها را عذاب نمی کند اما شکاکان می توانستند به این محمد و الله دغلکار و شیاد بگویند که این چه خدای ناتوانی است که نمی تواند تنها بر سر آن چند نفر کافری که چنین پرسشی کردند عذاب وارد کند!!؟؟ این چه خدای بدبخت و فلک زده ای است که نمی تواند از پیامبر خود در برابر عذابی که خود می فرستد محافظت کند!؟ و اینچنین بود که کافرانی که الله بر طبق آیه 171 سوره بقره انها را حیوانات کر و کور و لال می پندارد با یک سوال منطقی دست محمد شیاد را رو می کنند‪

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: