زندانیان گمنام قربانیان سیاست های ضد انسانی جمهوری اسلامی را فراموش نکنیم
بیستم ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران
زندانیان گمنام قربانیان سیاست های جمهوری اسلامی را فراموش نکنیم
صدای زندانیان گمنام باشیم در 20 ‌‌ژوئن، 30خرداد
ماصدای زندانی مطهره ( سیمین ) حقیقی بهرامی و ... هستیم در 20 ژوئن،30 خرداد
مطهره ( سیمین ) حقیقی بهرامی ۱۰ سال حبس، زندان اوین
در کشور و شهر خودتان صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی باشید وبا اتحاد اتحاد اتحاد ... به ما بپیوندید در روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران
https://www.facebook.com/Twenty.June?ref=hl
https://www.facebook.com/zendani.siasi?pnref=story

منتظرتان هستیم در 20 ژوئن، 30 خرداد