محمد خاتمی گفتن جوک قومیتی در شب نشینی‌ آخوند‌ها


واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند!

آخوند‌ها در شب نشینی‌های خود همان چیزی را مسخره میکنند که در مقابل دوربین‌های صدا و سیما برای آن‌ اشک تمساح میریزند و تلاش میکنند اشک مردم را در بیاورند و زندگی‌ میلیون‌ها ایرانی‌ را تاکنون به شکل‌های مختلف مثل زهرمار تلخ کردند ...
محمد خاتمی با تعریف جوکی آنرا نشانه نبوغ اردبیلی ها قلمداد می کند و ادعا می کند گویا از یک روضه خوان اردبیلی شنیده است که او می گفت حضرت زهرا هنگام عروسی یعنی زمانی که هنوز امام حسن و امام حسین متولد نشده بوده اند به خانه شوهر می رفت پیامبر در جلو حرکت می کرد ودر سمت راست او امام حسن و در سمت چپ او امام حسین راه می رفتند و حضرت خدیجه به سینه اش میزد و می گفت قربان مظلومیت حسین بشوم.

ضمنا توجه کنید چگونه اعدام یک زن حامله موضوعی برای غش غش خنده خاتمی و یارانش قرار گرفته ...