نامه محرمانه نشان دهنده ترس دولت جمهوری اسلامی از این اعتراضات


از سال گذشته تا کنون معلمان در سراسر ایران اعتراضات گسترده بر سر خواستها و مطالباتشان داشته اند. با توجه به این موضوع که کارگران نیز همانند معلمان از سال گذشته تا کنون بنا به دریافت حقوق قانونی و مطالبات مدنی خود دست به اعتراضات گسترده زده اند و با توجه به تعیین خط فقر و نسبت افزایشی بسیار اندک حقوق ها، بازداشتی های پی در پی در جریات اعتراضات بی خشونت این اصناف و اخراج کارگران از کار، این اصناف از پیش اعلام کرده بودند که در 11 و 12 اردیبهشت که روز معلم و کارگر است دست به اعتراضات هم زمان و برابر خواهند زد و امروز این نامه محرمانه نشان دهنده ترس دولت جمهوری اسلامی از این اعتراضات حق طلبانه است اما همگان به روشنی میدانند که آنها نه قادرند همه این افراد را به زندان بیفکنند و نه قادر به اخراج همه این عزیزان هستند و دولت با توجه به این گونه واکنش ها و پاسخ ندادن به خواسته های اصناف به خودی خود بر گستردگی و انسجام انها می افزاید کما این که به خوبی میدانیم قادر به تامین خواسته های مردمی نیست و تنها راه رسیدن به رهایی سازماندهی کردن هر چه بیشتر مبارزات بی خشونت است

https://www.facebook.com/amir.mehdipuor9028

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=750527971731763&set=a.240311859420046.52982.100003237001762&type=1&theater