گزارش تلویویون 4 سوئد از پرچم شاهنشاهی و لحظه پخش پرچم شیروخورشیدگفته بودیم اینجا استکهلم است و نفستان را خواهیم گرفت....
نمایش قدرت میهن پرستان با پرچم شیروخورشید در بازی ایران و سوئد....
در بازی ایران و سوئد ملی گرایان پیروز اصلی میدان بودند....

همین بس وقتی که سرود جمهوری اسلامی از بلندگو ورزشگاه پخش می شد همه مردم یک صدا ای ایران خواندند، و پرچم بزرگ شیروخورشید را در وسط جایگاه تماشاگران دقیقا ربروی دوربین برافراشته کردند و پس سرود دوربین ورزشگاه که از تلویزیون 4 سوئد به صورت مستقیم بر روی آنتن می رفت برای 7 ثانیه روی پرچم بزرگ شیروخورشید زوم کرد...
آری با توجه به اینکه جمهوری اسلامی کلی لابی کرده بود تا جلوی پرچم شیروخورشید را بگیرد اما حضور گسترده و بی سابقه مردم با پرچم شیروخورشید دولت سوئد را مجاب کرد به هیچ عنوان از پرچم های ملی کشورمان جلوگیری نکند...

همچنین جریانات چپ و دیگر جریانات برای اینکه پرچم ملی ایران را خنثی کنند پشت حقوق زنان و کارگران پنهان شدند اما در نهایت این ایران پرستان بودند که تو دهنی سنگینی به دشمنان پرچم ملی ایران زدند...

این بازی نمایش قدرت میهن پرستان در استکهلم بود و فقط میتوانم بگویم از خوشحالی گریستم...

ما هستیم، ما براندازیم، ما بی شماریم، با اتحاد تا سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری ننگین اسلامی اشغالگر حاکم بر ایران ...
مرگ بر دیکتاتور
پاینده ایران و ایرانی
رقص پیروزی چه زیباست به هدف زدیم پایه های حکومت لرزید

https://www.facebook.com/amir.mehdipuor9028