تصاویر مربوط به گرد همایی سه شنبه (27 آبان 93) در مقابل زندان اوین

سه شنبه اعتراضی
مقابل اوین
ای زندان بان ای زندان ساز و ای سیستم سرکوب ننگتان باد
روز سه شنبه (27 آبان 93) نوای «الله اکبر» جمعیتی که در اعتراض به بی عدالتی و برای حمایت از جان استاد محمدعلی طاهری و حقوق از دست رفته او، با دخالت انبوهی از گارد ویژه، به ظاهر از مقابل دادگستری رانده شده بودند، در مقابل زندان اوین، طنین افکند.
اعتراض کن هموطن…. اعتصاب کن هموطن!
ما هستیم ... ما براندازیم ... با اتحاد ... تا سرنگونی جمهوری ننگین اسلامی ...
http://youtu.be/BfX-1m4R2YM
http://youtu.be/6aVsAMLN5L4
http://youtu.be/XsR1FzzXs3c
http://youtu.be/fc8TgfyrASU
آیا می دانستید ترجمه ننگ بر دیکتاتور به عربی چه می شود! درست حدس زدید یعنی الله و اکبر!!!! باور نمی کنید نگاه کنید خیل جمعیت را که فقط می گوید الله و اکبر یعنی ای ضحاک ماردوش ننگ و نفرت بر سیستم دیکتاتوری تو!!! ما نیز همراه الله و اکبرگویانیم… ای هموطن اعتراض کن اعتصاب کن ... با اتحاد ... تا سرنگونی جمهوری ننگین اسلامی ...

https://www.facebook.com/amir.mehdipuor9028