فراخوان سه شنبه های اعتراضی اسلو و تینگ وول ۲۰۱۴.۱۰.۲۸ oslo & tingvoll , norway 20.10.2014

برنامه سه شنبه های اعتراضی تینگ وول (Tingvoll) کار خود را آغاز کرد. فردا ساعت ۱۷الی ۱۸ در مرکز شهر تینگ وول برگزار می گردد.
هموطنان و آزدیخواهان بیش از ۳۵ سال است که جمهوری اسلامی در کشور ما ایران دست به هر نوع جنایات از قبیل زندان ، اعدام ، شکنجه ، تجاوز و دزدی و غارت ها زده و همچنان هم ادامه می دهد . زمانی هم که مردم اعتراض می کنند بطور وحشیانه سرکوب می شوند
بیائید نظاره گر این همه جنایات نباشیم و صدا بر حق آن زندانیان سیاسی و مردم بی دفاع تحت ستم در داخل ایران باشیم .
مبارزان اگر امروز بر علیه این نظام فاشیست و دیکتاتور متحد نشویم ، فردا دیر است .
بیائید با ما هم صدا شوید که حضور تک تک شما یاران بی تاثیر نخواهد بود .
هر هفته سه شنبه ها ساعت ۱۷الی ۱۸ مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی اسلو
همگام با یاران فعال مبارز اسلو در تینگ وول (tingvoll , norway 20.10.2014) برای براندازی حکومت ننگین جمهوری اسلامی اغاز بکار خواهد کرد
ما هستیم ... ما براندازیم ...
با اتحاد تا سرنگونی ...
خواسته های گروه سه شنبه های اعتراضی
لغو مجازات اعدام
آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی و اندیشه
نه به حجاب اجباری
رعایت حقوق کارگران و بالا بردن دستمزد آنان
آزادی بیان و عقیده
حفاظت از محیط زیست
Våres krav i tirsdag's protester er:
Avskaffelse av dødsstraff
Løslatelse av alle politiske-og samvittighetsfanger
Nei til obligatorisk hijab
Overholde arbeidstakerrettigheter og heve deems lønn.
Ytringsfrihetog tro

our demands in tuseday's protests are:
Aboliton of death penalty/execution
Release of all political prisoners and prisoners conscience an thought
no to mandator hijab
coplicance worker's rights and raise their wages
Fredom of speech and belief
Invironmental protection
گروه سه شنبه های اعتراضی ۲۰۱۴.۱۰.۲۸

https://www.facebook.com/events/376347489200941/
https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-
%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88-Tuesdays-protests-Oslo/283223655208820
https://www.facebook.com/amir.mehdipuor9028