اسلام بدون هیچ استدلال و دلیل منطقی همه آدم ها را بنده یک جانور خیالی به نام الله می داند ...
اسلام بدون هیچ استدلال و دلیل منطقی همه آدم ها را بنده یک جانور خیالی به نام الله می داند و کتاب قرآن از اول تا آخرش از قول این جانور خیالی خطاب به آدم ها کلی هارت و پورت کرده است! مسلمانان نیز با ستایش از این هارت و پورت ها، دستورات این جانور خیالی را منشور شرافت و اخلاق برای بشریت می دانند اما هرگز از خود نمی پرسند که چرا این جانور خیالی بطور صریح در آیات قرآن دستور تجاوز به زنان و دختران اسیر را صادر فرموده است؟! آخر این قرآن یا بهتر است بگوییم هارت و پورت نامه! کدام اخلاق و شرافت را به بشریت آموخته است؟
این دین آنقدر دچار تناقض های درونی است و چنان صریح و قاطعانه دستورات حیوانی و ضدبشری به مسلمانان داده است که با توجیه و ماسمالی کردن این مسئله توسط متولیان خود نیز قادر به دفاع از ماهیت حیوانی و پوشالی خویش نیست.
"انسان هیچوقت به آن اندازه خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است"