سیلی زدن خمینی پلید به یک مرد سالخورده؛
آخوند قرائتی کثافات در یک برنامه تلویزیونی می گوید امام خمینی پلید در سن 21 سالگی به یک مرد سالخورده 75 ساله سیلی زد.
http://youtu.be/1oIP5OKwTmI