استاد شهریار : اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس.... ملتی با یک زبان کمتر بیاد آرد زمان...
محمد حسن‌معيری (رهی معیری)
دست ار دهد به پای گل و لاله مست باش
جامی بنوش و بی خبر از هرچه هست باش
بر فرق دوستان دو رو پشت پای زن
در جنگ دشمنان وطن چیره دست باش
فتح و شکست لازمه زندگی بود
ای مرد زندگی، پی فتح و شکست باش
بی بندبست می نرسد کس به جاه و مال
خواهی مقام و رتبه پی بند و بست باش
ترکی و فارسی نکند فرق پیش ما
از هرکجا که زاده ای "ایران پرست" باش