آن سوی پرده سیاست به زبان ساده


ما براندازیم وسوگند به خاک اهواز و بلوچ و مازنی

سوگند به خون کرد و لر و فارس و آذری

سوگند به گوشه گوشه این سرزمین 

سوگند به مهر پاک ایران زمین 

سوگند به استخوان بیرون زده شهر ری

سوگند به من و تو به ماه آبان و به ماه دی 

سوگند که برمیخیزیم 

خیزشی همچون طوفان 

طغیان مانند سیل رژیم منحوس آخوندی را از ریشه خواهیم سوزاند

#نه_به_جمهوری_اسلامی​ #رای_بی_رای #ایران_فروشی_نیست #لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای #فرقه_تبهکار​#ایران_را_پس_میگیریم #جاوید_شاه​ تیریست درقلب دشمنان #ایران​ و #ایرانی #رضا_شاه_روحت_شاد​ #شاهزاده_رضا_پهلوی​ #پیمان_نوین​

#Iran

#No_To_IslamicRepublic

​#RezaPahlaviIsOurShah​

#Trump

#HamasTerrorists

#No_To_IslamicRepublic

#No2IR #NoToTheIslamicRepublic

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#china_geh_weg_von_iran

#StopExecutionsinIran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab