در سراسر قرآن از اتهام به طرف مقابل استفاده مي شود


در سراسر قرآن بجاي استدلال و ارائه معجزه براي هدايت از اتهام به طرف مقابل استفاده مي شود و منكران و منتقدان قرآن را پست و فاسق و ظالم و كافر ودروغگو و...مي خواند.آيا واقعا همه ي 6 ميليارد جمعيت غير مسلمان كره ي زمين، فاسق و پست و پستتر از همه ي حيوانات و دروغگو و دغلكار و بي عقل هستند؟
فرض اگر خدایی هم باشد آيا اين روش مي تواند روش خدا براي دعوت به خداپرستي باشد؟ اين مغالطه در بين افراد كم سواد و سياسيون دغلكار بسيار رايج است و محمد هم چون خود سراينده ي قرآن است ناتواني خود را با اين روش جبران مي كند. اگر خدایی هم بود و گوينده قرآن كه نيازي به اينگونه توهين و تحقير ها نداشت بلكه دلائلي مي آورد كه هر انسان عاقلي مي پذیرفت دقیقا به این این آیات دقت کنید که البته در قرآن پر است از این دست آیات
(عنكبوت 47) فقط كافران آيات ما را انكار مي كنند
(عنكبوت49) فقط ظالمان آيات ما را انكار مي كنند
(لقمان 3 ) فقط هر فرد پست دغلكار ناسپاس آيات ما را انكار مي كند.
(بقره 99) فقط افراد فاسق (زشتكار) به آيات ما كفر مي ورزند.
(بقره 170) و مثل كافران چون مثل كسى است كه حيوانى را كه جز صدا و ندايى نمىشنود بانگ میزند (كافران) كرند لالند كورند (و) تعقل نمي كنند.
(انفال55) بى ترديد بدترين حيوانات پيش خدا كسانى اند كه كفر ورزيدند و ايمان نمى آورند.

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634
(2) Heretic/مرتد - Home