بنا به متن بایبل بهشت از جهنم گرمتر است 🧐😃😃😃🧐
اینجاست که میگیم خدا از علم و فیزیک هیچی نمیدونسته 😵😵😵
در کتاب اشعیا باب ٣٠ آیه ٢٦ بهشت را اینگونه توصیف می کند: (در بهشت) روشنایی ماه مثل روشنایی آفتاب و روشنایی آفتاب هفت چندان مثل روشنایی هفت روز خواهد بود که با استفاده از قانون چهارم استفان بولتزمن گرمای چنین بهشتی باید ٥٢٥ درجه سانتیگراد باشد در حالیکه در کتاب مکاشفه یوحنا باب ٢١ آیه ٨ جهنم را دریاچه ای از آتش و گوگرد معرفی کرده که سولفور مایع دمایی ماکسیمم ٤٤٥ درجه سانتیگراد دارد😮🤨😮 نتیجه اینکه بهشت معرفی شده ٨٠ درجه سانتیگراد از جهنم داغتر و سوزانتر است🤣🤣🤣
کتاب اشعیا (به عبری: ספר ישעיה) اولین کتاب از پیامبران پسین در عهد عتیق کتاب مقدس عبری است که پس از کتاب حزقیال، کتاب ارمیا است.

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634