قابل توجه آنهایی که برای اشتباه لوپی ترامپ خودشان را جر داده اند ...تا آخوند حرامزاده خیلی خوب با احساسات ملی گرایانه شماها موج سواری کند
آیا تا کنون بابت صادر کردن دختران ایرانی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج همیشگی فارس كه همان شيخ نشينها هستند اعتراضی از شما سر زده
سرمایه ها و منابع ملی ما که به تاراج رفته و خرج دشمنان ایران و ایرانی شده و دریای مازندران (کاسپین) را به روسها بخشیدند بی خی خی و دریای ارومیه هم که خشک شد فداى سرمون و دریاچه هامون هم که به کنار وووو ... برای شما مهم نیست این هم به دل نگرانی شما ها اضافه می کنیم که آخوندها فرزندان خلف انگلیس هستند و هرگز نخواهند گذاشت که شما امت کیج همیشه در صحنه و دل نگران هاى الکی بفهمید که اربابان آنها در نقشه های اطلس خود به جای نوشتن نام خلیج فارس فقط جمله خلیج و نام دو کشور عربی را نوشته اند و عمدا و عملا آن را به خلیج عربی تبدیل کرده اند
حال بابت اینها چه غلطی می خواهید بکنید ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: