👈👈اولین نذری در ایران توسط سفارت انگلیس راه اندازی شد👉👉

آیا میدانستید نذوراتی که درکل ایام دینی میپزند رسم سفارت انگلیس به ایران است

در پی افزایش اعتراضات بازاریان و روحانیان و در خواست عدالتخانه و درپی چوب زدن تجار توسط علاءالدوله به بهانه گرانفروشی قند، عده ای از روحانیان در شاه عبدالعظیم متحصن شدند حاج محمد حسن بنکدار کاشانی از بازاریان فعال در کار قند و به دروغ او را به جنبش مشروطه ایران نسبت داده اند و نماینده چندین دوره مجلس بود.و بدلیل آغاز و برنامه‌ریزی تحصن در سفارت انگلیس به حاج محمد تقی سفارتی نیز مشهور بود. تدارک پذیرائی تجمع کنندگان را در آنجا عهده دار بود. ولی عمده فعالیت او در تحصن مردم عامی برای حمایت از آخوندان بود در سفارت انگلیس که برای احقاق حق شخصی خود صورت گرفته بود و براحتی بعدها نیز بروز نمود. در مدت بیش از دو هفته و با جمعیتی در حدود ۲۴ هزار نفر که از طبقات مختلف مردم عامه و کسبه گران فروش قند در آن شرکت داشتند، بنکدار به کمک چند تن از بازاریان در تدارک و ساماندهی و تهیه امکانات و غذای آن اجتماع فعالیت می کرد و چون غالبا در ایران به واسطه سلطه آخوندان درباری مراسم عزاداری برپا میشده و مردم کم و بی سواد را به این بهانه به سفارت انگلیس فرامیخوانند محمد تقی سفارتی به این مناسبت خود را صاحب مخارج معرفی کرده و نام نذورات مختلفه را حسب ایام برای جلب همراهمی مردمی برآن نهادند و بدینسان چون آخوندان دیدن با این ترتیب میتوان از مردم عوام و بی سواد سواری گرفت و به هر سویی که میخواهند ببرند و جیب های خودشان را پر پول کنند نذری در ایران باب شد آنهم نذری که از سفارت انگلستان با برنج های خریداری شده توسط وزیر مختار انگلیس شروع شده است
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
منابع اولین نذری در ایران توسط سفارت انگلیس
تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. تهران، انتشارات علمی، چاپ سوم، ۱۳۷۱
تاریخ مشروطیت ایران نوشته احمد کسروی
واقعات اتفاقیه در روزگار به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان جلد اول چاپ اول ۱۳۶۲ نشر تاریخ ایران
لازم به توضیح است که غالبا کتاب ها در ایران نایاب شده است

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: