در قران گفته شده شيطان به خدا گفت چون من از آتشم و انسان از خاك 😈


هرگزبر انسان سجده نخواهم كرد.شيطان در بارگاه خدا بود و سالها به عبادت خدا مشغول بود اما به واسطه اين نا فرماني از درگاه خدا رانده شد و به بهشت آمد همانجا كه آدم و حوا بودند و از خدا خواست كه تا قيامت به او مهلت بدهد تا در فريب بندگان خدا بكوشد اگر آتش عنصري مادي است و طبق خواص ماده مكان و فضا اشغال مي كند بارگاه خدا چگونه جايي است كه چيزي با خواص مادي مي تواند آنجا باشد بايد خدا از جنس شيطان يا شبيه آن باشد كه شيطان بتواند پيش خدا باشد بعد به بهشت كه جايگاهي پايين تر است نزول كند فقط با فرض اينكه خدا مادي باشد شيطان مي تواند در بارگاه خدا باشد.

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: