اینهم حقوق زنان در آیین مسیح مقرنس ...........

يك تعداد فكر ميكنند كه حقوق و برابري كه زنان درجوامع غربي دارند از بركت مسيحيت است.
بهتر است نگاه به حقوق زنان در مسيحيت داشته باشیم :
اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد رساله ی پولس رسول به قرنتیان 11 : 3
مرد جلال خداست و زن جلال مرد ! زیرا که مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه او صورت و جلال خداست اما زن جلال مرد است رساله ی پولس به قرنتیان 11 : 7
برتری مردان بر زنان ، همچون برتری مسیح بر کلیسا شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا افسسیان 5 :23
زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدا هستیم ! ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را افسسیان 5 : 22
همچنانکه کلیسا مطیع مسیحاست همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند افسسیان 5 : 24

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: