خر در ادیان نقشی اساسی دارد 👉👈🐴🐴👉
خر بازی در یهودیت که با جشن همراه است و موسی با خر از نیل گذشت
خر عیسی راه گم کرده و عیسی همواره درپی خرش به خر سوار بود
محمد خرش فول سوپر بود اسم و شناسنامه هم داشت فضا پیما ها بود
اصلا اگر خر و خر بازی نباشه و خریت مردم تو این بازی ها نباشه فکر میکنید دینی باقی بمونه ؟؟ براستی که خر در ادیان نشان اسطوره ای داره نگاه کنید خریت ادیان را نگاه داشته تا کجا .......😁🐴🐴😁 اصلا آرم دین داری همان خریت است باور نداری خوب نگاه کن فقط مومن هاش رو سوا کن 🤣🤣

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: