هر كس برانداز نيست راهش با من يكي نيست
ننگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خميني هندی زاده
ننگ بر خائنين به ايران و ايراني
زنده باد آزادي
پاينده باد ايران آريايي