۱۷ ماه می روز ملی نروژ را به تمامی مردم نروژ تبریک می گویم
ما براندازیم و با اتحاد تا سرنگونی جمهوری ننگین اسلامی و آزادی میهن عزیزمان وگرفتن جشن وشادی در سرزمین عزیزمان ایران

پاینده ایران و ایرانی <3 <3 <3۱۷ ماه می روز ملی نروژ را به تمامی مردم نروژ تبریک می گویم

Norges nasjonaldag 17. mai

Gratulerer til alle mennesker i Norge