رضا شاه کبیر برای ایران زیست و برای ایران مرد


رضا شاه کبیر، مردی که از میان ملت ایران بر خواست و هرگز جز به ایران نیندیشید

برای ایران زیست و برای ایران مرد