رضا شاه بزرگ پدر و بنيانگزار ايران نوين و شاهنشاه اريامهر كه به راستى فرزند نيك فرهنگ اريايى بود
ايران را ساخت
هميشه مشغول كار بود
هميشه مشغول خدمت بود
جان و جوانيش را براى ساخت ايران گذاشت
ايران را از تجزيه نجات داد
عاشق و بي ادعا بود
وقتى رفت فقط مشتى از خاك ايران با خود برد
ما را بخشيد
ولى ما چى!؟
ميتوانيم خود را ببخشيم!؟