روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی بيستم ژوئن برابر با سى خرداد
صفحه ی بیستم ژوئن

http://www.facebook.com/Twenty.June

بيستم ژوئن برابر با سى خرداد
عليه شكنجه و زندان و اعدام در روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي در ايران
International Day in Support of Political Prisoners in Iran- 20 June 2015- Join us