روز جهاني كارگر در نروژ، تینگول
گزارش تصویری از روز اول مای روز جهانی کارگر ، کارزار حمایت از بهنام ابراهیم زاده و کارگران زندانی در در نروژ شهر تینگول برگزار شد .
در این روز کمیته ی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی CFPPI تینگول، سه شنبه های اعتراضی تینگول، حامیان مادران پارک لاله تینگول، نه به عدام تینگول و نهاد مادران علیه اعدام تینگول به استقبال این روز رفتم و این روز را گرامی داشتم اما در کشور عزیز مان ایران کارگران نمتوانند این روز را جشن بگیرند بخاطر سیاسیتهای ضد انسانی دولت جمهوری اسلامی
من در این روز صدای کارگران ایران صدای کارگران زندانی، صدای معلمان زندانی، صدای دانشجویان زندانی، صدای تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و صدای مردم ایران بودم من با گرفتن عکس این کارگران زندانی انزجار خود را از سیاسیتهای ضد انسانی دولت جمهوری اسلامی نشان دادم تا به جامعه بین الملی چهره واقعی دولت جمهوری اسلامی اسلامی و سیاستهای ضد انسانی را نشان بدهم و همچنین اتحاد، همبستگی و همدلی خود را با کارگران زندانی و خانواده هایشان و مردم ایران نشان بدهم و خواستار آزادی کلیه زندانیان کارگر هستیم جای کارگر در زندان نیست و هیچ کس حق ندارد انسانها را بخاطر آرمانهای انسانی شان زندان کند
نه به دولت جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی