شاهنشاه آریامهر بزرگ زادروزت فرخنده ...

درحالی به زادروز شما نزدیک میشویم که من وتمامی هموطنانم غم از دست دادن روز افزون جوانانی مانند ریحانه را در سینه داریم که به نام اجرای عدالت اعدام می شوند و جانمان از بی عدالتی و برقراری سکوت به اجبار به لبمان رسیده
در شرایطی به روز بزرگ شهیاد نزدیک میشویم که هر روز یکی از دختران سرزمینم لحظاتی بدتر از مرگ را تجربه میکنند و تمامی بودنشان نادیده گرفته میشود .

شاهنشاه آریامهر بزرگ زادروزت فرخنده این روزها بیش از پیش قدرتان را دانسته ایم و افسوس گذشته امان را میخوریم.به امید آزادی هرچه زودتر ایران و شادی روز افزون ایرانیان

https://www.facebook.com/amir.mehdipuor9028