جمهوری اسلامی دشمن ماست ...
کفتاران و شیادان و حیله گران همراه با اربابانشان کمر قتل ایرانو ایرانی را بستن درد ها یکی دوتا نیست .به کدام درد بیاندیشیم به جوانانمان که در زندانها هستن ....به اعتیاد و فحشا که در مملکت بیداد میکند ...؟به کودکان در بدر ...؟به جوانانی که در حسرت ازدواج و تشگیل خانواده میسوزند ..؟ به شکنجه ها و اعدام ها ...؟به اه کشیدن پدران و مادران ..؟به فرزندانی که پدرانشان را اعدام کردن .؟به فقر و درماندگی مردم .؟به نابود شدن تاریخ و تمدن پر افتخارمان ..؟به فساد و سقوط اخلاقی .؟ ووووووووووو به کدام یک از این گرفتاری ها باید بیاندیشیم..؟ دشمن مگر چه میکند ؟ جمهوری اسلامی دشمن ماست