مراسم بخور بخوری بر پاست که به نام افطار کردن در ایران مرسوم شده
در این گونه سورچرانی ها که بسیار بی خردانه و سبک مغزی است نام آن را عبادت در درگاه خدا بنامیم، حتماً و یقیناً چند آخوند شکمباره و مفتخور و بی غیرت دیده می شود. در این جا خامنه ای جنایتکار قرن همراه با شریکان غارتگر خود به سور چرانی می پردازند.