1400 سال این حقایق توسط روحانیت خائن از ایرانیان مخفی نگهداشته شده بود
بهمن جازویه یا ابن ملجم!
ایـرانی از جان گـذشـته ایکه علی ابن ابوطالب را به ضرب شمشیـر از پای در آورد و دین فـروشان هـویت او را برای 1400 سال مـخفی نگه داشته اند!
فیروز نهاوندی !
سردار و بزرگمرد جاوید ایران زمین که برای گرفتن انتقام خون هزاران ایرانی بیگناه که در حمله اعراب به ایران جان و مال و ناموس خود را از دست دادند بپا خواست و عمر ابن خطاب جانشین محمد تازی و خلیفه وقت را به قتل رساند که دستور حمله به ایران را داده بود.
بی دلیل نیست که بعد از حمله اعراب به ایران ، عمر ، عثمان و علی ابن ابیطالب بدست قهرمانان از جان گذشته ایرانی به قتل رسیده اند !
بهزاد همدانی !
قهرمان از جان گذشته دیگری که به زندگانی عثمان خاتمه داد و تنها ابوبکر از بین 4 خلیفه بعد از محمد توانست از خشم انتقام قهرمانان ایرانی جان سالم بدر برد