نقاب از چهره نیروهای اطلاعات برداریم.


بقیه اینها هم شناسایی خواهند شد ...
نقاب از چهره نیروهای اطلاعات برداریم. می خواهیم در مقابل دنیا، خوار شدن را احساس کنند و جوابگوی جنایات‌شان علیه بشریت باشند.